Ротаракт

Желанието на Ротари да насърчи младежите или “новото поколение” да проявява активен интерес към обществения живот и да има възможност за професионално развитие довежда до създаването на две младежки програми - Интеракт - за младежи до 18 г. и Ротаракт - за младежи над 18. Rotaract е съкратена форма на английската фраза „Rotary in action“ – Ротари в действие.

Основни цели на Ротаракт:

  • Да развива професионални и ръководни умения.
  • Да подтиква към уважение на правата на другите, основаващо се на признаване стойността на всяка отделна личност.
  • Да признава достойнството и значимостта на всички общопризнати професии като възможност за служба в полза на обществото.
  • Да прилага и популяризира високи етични норми като лидерски качества и професионална отговорност.
  • Да запознае и създаде разбиране за нуждите, проблемите и възможностите, както в местен, така и в световен мащаб.
  • Да осигурява възможности за индивидуални и съвместни дейности, за да служи на обществото и подпомага международното разбирателство и добронамереността към всички хора.
  • Да даде възможност на младите хора да разширят знанията и уменията си и да се обърнат към социалните, духовните и материалните нужди на своето общество.

Международната мрежа от повече от 10 904 Ротаракт клуба, разпръснати по целия свят и над 290 000 члена в 184 държави, спомага за осъществяването на контакти между активните младежи, свързани в една организация, изградена на основата на приятелството. Една от най-кратките формулировки за организацията е: “Ротаракт е приятелство, родено от служба.”.

През 2019 година, след официално гласуване на Законодателния Съвет на Ротари Интернешънъл, Ротаракт става официално партньор на Ротари.

Ротаракт в България

Към днешна дата в страната съществуват 33 активни Ротаракт клуба с повече от 300 членове. Те са обединени в свой самостоятелен дистрикт на световната карта на Ротари – 2482. Всяка година се провеждат конференции на ротаракторите от цялата страна в различни градове в България, по време на които се обменя информация за дейността по места и се взимат решения за провеждане на съвместни инициативи и проекти.

http://rotaracteurope.eu/
https://www.rotary-bulgaria.org/
https://www.rotary.org